przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Poradnik Interesanta/Struktura organizacyjna

WÓJT GMINY JASTRZĄB - Andrzej Bracha 

tel.: (48) 628 40 60 (sekretariat Urzędu)

fax.: (48) 628 40 61 (sekretariat Urzędu)

e-mail: wojt@jastrzab.com.pl


Sekretarz Gminy - Albert Bobrowski

tel.: (048) 628 48 63, wewnętrzny 63, pokój 16

e-mail: sekretarz@jastrzab.com.pl


Skarbnik Gminy - Dorota Wrzesień

tel.: (048) 628 48 64, wewnętrzny 64, pokój 17

e-mail: skarbnik@jastrzab.com.pl


Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

Agnieszka Dąbrowska

Opis stanowiska: sprawy wewnętrzne i organizowanie zasobów ludzkich w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu

tel.: (048) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 4

e-mail: a.dabrowska@jastrzab.com.pl


Obsługa Biura Rady Gminy w Jastrzębiu

Elżbieta Długosz

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy, Kultury, Zdrowia i Sportu

Opis stanowiska: obsługa Rady Gminy i jej organów, sprawy dotyczące opieki zdrowotnej, kultury, sportu, OSP.

tel.: (048) 628 48 68, wewnętrzny 68, pokój 8


Kadry

Daria Sławińska

Inspektor ds. kadr i organizacji

Opis stanowiska: sprawy kadrowe

tel.: (048) 628 48 74, wewnętrzny 74, pokój 10

e-mail: dslawinska@jastrzab.com.pl


Referat Finansowy

Justyna Wnukowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Opis stanowiska: księgowanie wydatków Gminy, prowadzenie księgowości placówek oświatowych,

tel.: (048) 628 40 98 wewnętrzny 98
tel.: (048) 628 48 60 wewnętrzny 53, pokój 23

Małgorzata Rzeszowska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia gminnego

Opis stanowiska: księgowanie dochodów, rozliczanie podatku VAT, księgowanie wydatków Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich, księgowanie wydatków Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich, prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

tel.: (48) 628 48 65, wewnętrzny 65, pokój 18

e-mail: rzeszowska@jastrzab.com.pl

Jadwiga Nowak,

Inspektor ds. płac i rozliczeń z pracownikami

Opis stanowiska: naliczanie i rozliczanie płac

tel.: (048) 628 48 69, wewnętrzny 69, pokój 22

e-mail: jnowak@jastrzab.com.pl

Małgorzata Rokosz

Inspektor ds. rozliczeń składek ZUS

Opis stanowiska: rozliczanie składek pracowniczych do ZUS

tel.: (048) 628 48 69, wewnętrzny 69, pokój 22

e-mail: rokosz@jastrzab.com.pl


Referat Finansowy ds. podatków i opłat

Elżbieta Gołosz

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Opis stanowiska: wymiar podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o wielkości posiadanych gruntów, przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

tel.: (048) 628 48 67, wewnętrzny 67, pokój 20

Aleksandra Burek

Inspektor ds. wymiaru podatku, opłat i księgowości podatkowej

Opis stanowiska: wymiar osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości), podatek od środków transportowych, wystawianie upomnień, egzekucja

tel.: (048) 628 48 67, wewnętrzny 67, pokój  21

e-mail: aburek@jastrzab.com.pl


Kasa

Justyna Stępień

Inspektor ds. obsługi kasy

tel.: (048) 628 48 66, wewnętrzny 66, pokój 19


Projekty i Rozwój Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Kierownik

Opis stanowiska: pozyskiwanie środków zewnętrznych, wdrażanie, prowadzenie, monitorowanie projektów unijnych i krajowych, promocja gminy, organizacja imprez masowych

tel.: (048) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 5

e-mail: a.dabrowska@jastrzab.com.pl

Dorota Sykulska

Inspektor ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Opis stanowiska: pozyskiwanie środków zewnętrznych, wdrażanie, prowadzenie, monitorowanie projektów unijnych i krajowych, promocja gminy, organizacja imprez masowych

tel.: (048) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 5

e-mail: d.sykulska@jastrzab.com.pl


Promocja i Współpraca z NGO

Izabeal Bodo-Olbromska

Pomoc administracyjna

Opis stanowiska: promocja gminy, organizowanie imprez masowych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi

tel.: (048) 628 48 60

e-mail: ibodo@jastrzab.com.pl


Gospodarka wodna i lokalowa

Malwina Ziętek

Inspektor ds. gospodarki wodnej i lokalowej

Opis stanowiska: naliczanie i wystawianie faktur za pobór wody, dodatki mieszkaniowe

tel.: (048) 628 48 70, wewnętrzny 70, pokój 9

e-mail: mzietek@jastrzab.com.pl


Działalność Gospodarcza i Rolnictwo

Lilla Grzyb

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Opis stanowiska: zgłaszanie bezpańskich psów, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, rolnictwo, zakładanie oraz zmiany we wpisie działalności gospodarczej

tel.: (048) 628 48 70, wewnętrzny 70, pokój 9

e-mail: l.grzyb@jastrzab.com.pl


Inwestycje

Lidia Kołodziej

Inspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i remontów

Opis stanowiska: oświetlenie uliczne, realizacja inwestycji, drogownictwo

tel.: (048) 628 48 71, wewnętrzny 71, pokój 24

e-mail: lkolodziej@jastrzab.com.pl


Ochrona Środowiska i edukacja ekologiczna

Magdalena Bińkowska

Inspektor ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Opis stanowiska: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, sprawy geologiczne, edukacja ekologiczna, uzgodnienia kartotek księgowych, post. egzekucyjne, post. zaległościowe dot. opłat za odpady komunalne, wycinka drzew

tel.: (048) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25

e-mail: mbinkowska@jastrzab.com.pl


Gospodarka odpadami

Magdalena Czyżewska

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska: system gosp. odpadami komunalnymi

tel.: (048) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25


Gospodarka odpadami, obsługa PSZOK

Elżbieta Gołda

Pomoc administracyjna ds. administrowania i obsługi PSZOK

Opis stanowiska: administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wewnętrzna dystrybucja oleju napędowego

tel.: 795 005 198

Jastrząb, ul. Zaciszna 17


Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Joanna Kijak

Podinspektor ds. geodezji i gospodarki i nieruchomości

Opis stanowiska: gospodarka nieruchomościami, zadania z zakresu ochrony środowiska, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na cele ochrony środowiska

tel.: (048) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25

e-mail: jkijak@jastrzab.com.pl


Gospodarka komunalna i transport

Katarzyna Michalska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i transportu

Opis stanowiska: wydawanie, rejestracja kart drogowych, wydawanie i rozliczanie kart drogowych

tel.: (048) 628 48 75, wewnętrzny 75, pokój 6

e-mail: k.michalska@jastrzab.com.pl


Budownictwo i planowanie przestrzenne

Elżbieta Kobierska

Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Opis stanowiska: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, informacje o położeniu działek wg. planu zagospodarowania przestrzennego i studium, wstępne podziały działek, warunki wodociągowe i odbiory przyłączy wodociągowych, badania okresowe i roczne oraz badania dozoru technicznego w obiektach użyteczności technicznej i publicznej

tel.: (048) 628 48 78, wewnętrzny 78, pokój 26


Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Grzmil

Z-ca kierownika USC

Opis stanowiska: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie i wydawanie odpisów, zaświadczeń, decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń m.in. o uznaniu ojcostwa, przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu  w związek małżeński, wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

tel.: (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: usc@jastrzab.com.pl


Dowody osobiste i Ewidencja Ludności

Katarzyna Michalska

Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Opis stanowiska: przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, zameldowania, wymeldowania, wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL, prowadzenie rejestru wyborców, kwalifikacja wojskowa

tel.: (048) 628 48 75, wewnętrzny 75, pokój 6

e-mail: k.michalska@jastrzab.com.pl


Obsługa Informatyczna Urzędu

Marek Tomczyk

Informatyk

tel.: (048) 628 48 79, wewnętrzny 79, pokój 5

e-mail: mtomczyk@jastrzab.com.pl


Oświata

Aneta Ziółczyńska

Inspektor ds. oświaty

Opis stanowiska: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, bieżąca obsługa jednostek oświatowych

tel.: (048) 628 40 98 wewnętrzny 98
tel.: (048) 628 48 60 wewnętrzny 53, pokój 23

e-mail: oswiata@jastrzab.com.pl


Sprawy Obronne, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Justyna Grzmil

Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Opis stanowiska: realizowanie zadań obrony cywilne, prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Kryzysowym

tel.: (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: usc@jastrzab.com.pl


Informacje Niejawne

Justyna Grzmil

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Opis stanowiska: zapewnienie ochrony informacji niejawnych

tel.: (048) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6

e-mail: usc@jastrzab.com.pl

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021