przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Wnioski do Pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Jastrząb


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Informacja w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Deklaracja na podatek leśny.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o ustalenie:

Wniosek o ustalenie: a) warunków zabudowy b) lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykaz dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu i przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obszarze rewitalizacji, działki oznaczonej w ewidencji gruntów
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/remont/wykonanie przyłącza wodociągowego/
Protokół zakończenia i odbioru robót wodociągowych

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego   
Podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (płatny)
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Proszę o wydruk obustronny dokumentów.


 Ochrona Środowiska

- - - - - - - - - - - - - - -

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

informacja o załącznikach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

klauzula informacyjna - załącznik wymagany do wniosku

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Wycinka po nowemu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgoda Właściciela/Współwłaściciela
Wniosek na usunięcie drzew - z wyłączeniem osób fizycznych
Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym

- - - - - - - - - - - - - - -

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie numeru telefonu dla gminnego systemu powiadomień PM-SMS
Układ informacji i powiązań

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy jastrząb.
Oświadczenie o braku zaległości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek osoby fizycznej o bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb


 Gospodarka Nieruchomościami

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o zaopiniowanie wstępne projektu podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o nabycie działki w trybie bezprzetargowym

- - - - - - - - - - - - - - -

Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stał się prawomocny

- - - - - - - - - - - - - - -

aktu własności ziemi, decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na skarb państwa, innego dokumentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Załączniki do sprzedaży nieruchomości rolnych:

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych przez nabywcę

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego

- - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

- - - - - - - - - - - - - - -

Lista osób zakwalifikowanych do i-szego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrząb

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021