przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Środowisko

Lasy na terenie gminy Jastrząb zajmują powierzchnię ogólną 542,2 ha, co stanowi 9,9% powierzchni gminy. Terytorialnie lasy gminy Jastrząb nalezą do Nadleśnictwa Skarżysko, obręb Szydłowiec. W obrębie Szydłowiec dominują głównie drzewostany sosnowe. Lasy na terenie gminy są rozmieszczone dość równomiernie, większe skupiska występują na terenie sołectw: Gąsawy Rządowe, Gąsawy Plebańskie, Kuźnia i Wola Lipieniecka.

zdjęcie lasu

 

Wokół Gminy Jastrząb występują następujące obszary Natura 2000:

 • Pakosław PLH140015 – obszar położony ok. 10 km od granic gminy,
 • Lasy Skarżyskie PLH26001,
 • Uroczysko Piety PLH260012 – obszar położony ok. 15 km od granic gminy,
 • Dolina Krasnej PLH260001 – obszar położony ok. 20 km od granic gminy,
 • Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038 - obszar położony ok. 20 km od granic gminy.

 

Najbliżej Gminy Jastrząb znajdują się następujące rezerwaty:

 • Rezerwat Modrzewiowy w Nadleśnictwie Skarżysko Ciechostowice – oddalony o ok. 15 km od gminy obszar położony jest na terenie Konecko – Łopusznieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rezerwat znajduje się na obszarze naturalnego występowania modrzewia polskiego,
 • Rezerwat Cisa A – oddalony o ok. 10 km obszar położony jest na terenie Konecko -Łopusznieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Został utworzony w 1953 r. w celu ochrony naturalnych stanowisk występowania cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy,
 • Rezerwat Cisa B – oddalony o ok. 10 km od gminy położony jest na terenie Konecko -Łopusznienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzono go również w 1953 r. w celu ochrony naturalnych stanowisk cisa B.
 • Podlesie – oddalony o ok. 12 km od gminy. Został utworzony w celu ochrony drzewostanu w 1989 r. na powierzchni 195 ha w północnej części Wzgórz Niekłańsko - Bliżyńskich
 • Dalejów - oddalony o ok. 18 km od gminy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 87,5 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z dużym udziałem modrzewia polskiego.

 

 las

 

Na terenie Gminy Jastrząb nie występują parki krajobrazowe (PK). Należy jednak zaznaczyć, w odległości ok. 10-15 km od Gminy znajduje się Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy, położony w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Dominują tu siedliska żyznych borów mieszanych, lasów mieszanych wyżynnych wilgotnych i świeżych. Lasy Parku stanowią ostoje wielu gatunków zwierząt. Sieradowicki Park Krajobrazowy obejmuje zwarty kompleks lasów wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej, zwany Lasami Siekierzyńskimi. Zajmują one około 85% jego powierzchni, a w otulinie 21%. Tereny leśne charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów oraz struktury wiekowej. W runie leśnym występuje 57 gatunków roślin prawnie chronionych.

 

Część Gminy Jastrząb stanowi obszar Lasów Przysusko-Szydłowieckich, utworzonego w 1983 roku. Obejmuje kompleks lasów dawnej Puszczy Rozwadowskiej i Świętokrzyskiej o powierzchni 43.580 ha. W jego obrębie znajdują się 3 rezerwaty przyrody – jeden (u źródeł Radomki) na terenie powiatu przysuskiego, a dwa pozostałe (Podlesie i Cis) na terenie szydłowieckiego, 32 pomniki przyrody (drzewa) oraz 2 parki zabytkowe. W odległości ok. 15-20 km od gminy znajduje się Konecko - Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu, gdzie najczęściej spotykanymi formacjami leśnymi są: bory suche, wilgotne, lasy mieszane, łęgi, olsy. Dominującym drzewostanem jest sosna, świerk, jodła, buk, grab i olsza. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej położony jest ok. 15 km od gminy. Obejmuje część Puszczy Iłżeckiej, oraz dorzecza Kamiennej. Z kolei Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec położony jest ok. .15 km od gminy. Obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Iłżanki przecinająca Wzgórza Iłżeckie. W części środkowej obszaru Iłża-Makowiec znajduje się największe torfowisko w województwie po powierzchni 700 ha. Torowisko to usytuowane jest w okolicach Pakosławia. Obszar ten charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, licznymi kompleksami leśnymi i malowniczo wijącymi się ciekami wodnymi.

 

Na terenie gminy znajdują się jeden pomnik przyrody ożywionej. Jest nim dąb szypułkowy o średnicy 205 cm (na wysokości 1,3 m), znajdujący się w centralnej części miejscowości Jastrząb.

 

Na obszarze gminy Jastrząb występują 2 zasadnicze poziomy wodonośne: jurajski i czwartorzędowy. Teren gminy położony jest w obszarze trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): „Szydłowiec” – dolnojurajski i środkowojurajski poziom wodonośny, „Goszczewice” – górnojurajski poziom wodonośny oraz „Wierzbica-Ostrowiec” – górnojurajski poziom wodonośny.

 

Obszar gminy położony jest głównie w zlewni rzeki Radomki - lewego doplywu Wisły, natomiast niewielki obszar (część południowa gminy - rejon wsi Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe Niwy) należy do zlewni rzeki Iłżanki.

pola

 

Użytki rolne zajmują obszar 3.380 ha, co stanowi 62% powierzchni gminy, z czego na grunty orne przypada 2.871 ha, sady – 30 ha, łąki – 387 ha i pastwiska 93 ha. Lasy i grunty leśne zajmują obszar 546 ha, co stanowi 10% ogólnej powierzchni gminy.

Teren gminy Jastrząb to gleby w przeważającej ilości klas V-VI oraz niewielkiej ilości klas III i IV, które zaliczane są do kompleksu pszennego i żytnio-ziemniaczanego.

 

Gmina Jastrząb położona jest w „łódzkiej dzielnicy klimatycznej”, która jest strefą przejściową pomiędzy nizinami, a pasmem wyżyn. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 593 mm, długość okresu wegetacyjnego to ok. 210 dni. Średnie roczne temperatury wahają się od 7,6°C do 7,2°C, natomiast średnia roczna wilgotność względna to ok. 79%. Okres trwania pokrywy śnieżnej to 74,3 dni w roku. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego – 16,8% przypadków w skali roku oraz południowo- i północno-wschodniego.

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021