przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Sołectwo Gąsawy Plebańskie

Gąsawy Plebańskie

Gąsawy Plebańskie z lotu ptaka

oglądaj więcej zdjęć

 


Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Gminie Jastrząb

Koszt inwestycji wyniósł 1 274 100,49 zł., z czego kwota 641 573,46 zł została pozyskana z funduszy zewnętrznych. Dużym wsparciem dla gminy było również dofinansowanie funkcjonowania przedszkola.

Utworzenie Samorządowego Przedszkola Integracyjnego rozpoczęto inwestycją w wysokości 312 008,22 zł. Był to koszt dostosowania pomieszczeń po byłej szkole podstawowej na potrzeby nowego przedszkola. Następnie w ramach projektu unijnego pt. „Przedszkole - Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, pozyskano dofinansowanie w wysokości 192 796,60 zł na zakup wyposażenia do przedszkola oraz sfinansowanie zatrudnienia pracowników.

W ramach projektu dofinansowane zostały zajęcia dodatkowe z pedagogiem, spotkania rodziców z psychologiem oraz wycieczki, spotkania rodzinne/integracyjne. Projekt zapewnia również cykliczne szkolenia nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i przygotowania do prowadzenia kreatywnych i aktywizujących zajęć. Przedszkole zapewnia 9- godzinną opiekę dla 20 dzieci i pełne wyżywienie w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka.

Całkowita wartość projektu na funkcjonowanie przedszkola wynosi 240 995,75 zł, w tym 48 199,15 zł - wkład własny gminy. Na ponad 600 projektów zgłoszonych do konkursu z całego województwa mazowieckiego, projekt Gminy Jastrząb został oceniony jako najlepszy.


Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich

Kolejną inwestycją skierowaną do najmłodszych było utworzenie żłobku w Gminie Jastrząb. Zagospodarowano w tym celu budynek byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich. Gmina otrzymała dofinansowanie z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” w wysokości 478 265,00 zł.

Zakres robót obejmował zmianę sposobu użytkowania mieszkania służbowego, dobudowę pomieszczeń na potrzeby żłobka, budowę chodnika do placu zabaw, budowę drogi manewrowej i miejsc postojowych, budowę ciągu pieszo-jezdnego, wyposażenie kotłowni, wykonanie schodów i tarasu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 962 092,27 zł.

Nowo powstały żłobek został odpowiednio wyposażony, zakupiono zabawki i materiały dydaktyczne dla dzieci.

Żłobek w Gąsawach Plebańskich jest drugą instytucją w powiecie szydłowieckim współfinansowaną z Programu „Maluch”, zapewniającą całodniową opiekę dla 20 dzieci do lat 3. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonano nowe ogrodzenie, usunięto przeszkody terenowe m.in. zbędne zadrzewienie, nierówności terenu itp.


Termomodernizacja budynku przedszkola i żłobka

Budynek po niefunkcjonującej już szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich zyskał nowe przeznaczenie. Mieści w sobie dwie instytucje przeznaczone dla najmłodszych. W budynku prze- bywają dzieci od 6 m-ca życia do 5-ciu lat. Budynek ocieplono i zapewniono we wszystkich pomieszczeniach odpowiednie ogrzewanie. Na ten cel w ramach Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Mazowieckiego, gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 163 308,46 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 248 391,84 zł zaś wkład własny Gminy to 85 083,38 zł. Dzięki temu, że w gminie powstały dwie instytucje (przedszkole i żłobek) zapewniające opiekę dzieciom, umożliwiliśmy rodzicom podjęcie zatrudnienia i powrót do pracy. Realizacja inwestycji pozwoliła utworzyć nowe miejsca pracy dla 10 osób.


Poprawa jakości utrzymania dróg w sezonie zimowym

Nieodpłatne pozyskanie piaskarki i solarki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwoliło na utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym bez korzystania z usług firm zewnętrznych. W celu zagospodarowania ww. sprzętu zakupiono samochód ciężarowy MAN wyposażonym w HDS za kwotę 82 380,00 zł. Poza sezonem zimowym zakupiony sprzęt służy do przewozu przy transporcie materiałów sypkich w celu bieżących napraw nawierzchni drogowej.


Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na oprawy ledowe w sołectwie Gąsawy Plebańskie

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano wymiany lamp rtęciowych i sodowych oraz uzupełnienia niedziałających lamp na oprawy ledowe w liczbie – 18 szt na całym odcinku drogi gminnej. Wymiana oświetlenia na lampy ledowe przynosi gminie duże oszczędności.


Sekcjonowanie sieci wodociągowej

W czasie awarii wodociągów tam, gdzie jest to możliwe montuje się zawory odcinające sieci wodociągowej. Wprowadzanie sekcjonowania sieci wodociągowej, ma na celu w razie awarii odcinać jak najmniejszą ilość gospodarstw domowych od dostawy wody.

 


Poprawa jakości pracy urzędu

W odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców podjęto intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy. Wyremontowane pomieszczenia zostały przekazane do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, także pracownicy referatu budownictwa przyjmują petentów w odnowionych lokalach. Zrealizowane zamierzenia poprawią poziom obsługi mieszkańców i ułatwią dostępność do świadczeń.

Uproszczone też zostały procedury dotyczące naliczania i uiszczania opłat za wodę, Konserwatorzy mogą po odczycie licznika dokonać naliczenia za wodę.

Odbiór odpadów komunalnych jest udoskonalany. Od kwietnia 2015 r. właściciele nieruchomości powiadamiani są o odbiorze odpadów za pomocą systemu SMS.

 


Usuwanie odpadów zawierających azbest z Gminy Jastrząb

Korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kontynuowano możliwość nieodpłatnego odbioru zdemontowanych płyt azbestowych, w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość zadania to – 32 349,45zł., wnioskowana kwota dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania to – 27 497,00 zł. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych.

 


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2016 roku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych kontynuowane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Prowadzone są w miesiącach od października do grudnia. Ogółem z możliwości bezpłatnego szczepienia skorzystało ponad 100 osób. Na ten cel Gmina przekazała w 2016 roku dla SPZOZ w Jastrzębiu dotację celową w kwocie 3 675,00 zł.

 


Paczki żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

W roku 2015 przygotowano i wydano 120 paczek na kwotę 16 780,00 zł. W roku 2016 przygotowano i wydano 153 paczki na kwotę około 20 000,00 zł.

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021