przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Projekty


Całkowity koszt projektów –  15 320 714,16 zł

Pozyskane dofinansowania –  10 922 317,28 zł


Loga Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa - Rzeczpospolita Polska - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Jastrząb realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Beneficjent:  Gmina Jastrząb Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Dofinasowanie projektu z UE: 59 999,92 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Loga FEPR - RP - MSP - UEEFRR

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu pn.”Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu jest Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb dzięki wymianie urządzeń grzewczych.

Z projektu zostanie zamontowanych 18 kotłów na biomasę-pellet i 36 pomp ciepła w budynkach gospodarstw domowych oraz 3 pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz 1 instalacja gazowa przy PSP Gąsawy Rządowe.

Wartość całkowita projektu wyniesie 2 043 702,51 zł

Wartość dofinansowania z UE 1 481 953,60 zł

Wartość dofinansowania BP 166 719,79 zł

Wartość dofinansowania (UE+BP) 1 648 673,38 zł

Poziom dofinansowania  89%


Loga - Ja w internecie - Gmina Jastrząb - Legalna Kultura

Gmina Jastrząb w dniu 11.10.2018 r podpisała umowę o powierzenie grantu nr 08/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn „Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie 100% w wysokości 89 600,00 zł

Projekt dotyczy: osób powyżej 25 roku życia , które będą mogły wziąć udział w szkoleniach o następującej tematyce ; Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

więcej informacji


Loga - Otwarte strefy aktywności - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program rozwoju infrastruktury sportowo-rekracyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekracyjnej O Charakterze Wielopokoleniowym OSA 2018”

Dotacja wynosi: 50 000,00 zł
Wkład własny: 50 007,00 zł
Koszt całkowity: 100 007,00 zł

Projekt dotyczy: Stworzenia zaplecza ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo rekreacyjnej. Nowy obiekt składa się z siłowni plenerowej w której skład wchodzi strefa relaksu i plac zabaw o charakterze sprawnościowym.

OSA zdjęcie 1 OSA zdjęcie 2 OSA zdjęcie 3
OSA zdjęcie 4 OSA zdjęcie 5 OSA zdjęcie 6

Loga FEPR - RP - MSP - UEEFRR

Gmina Jastrząb realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb

Celem projektu jest: stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

Planowane efekty: Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK w gminie Jastrząb będzie zmierzać do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami mieszkańców gminie, pozostanie zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez segregacja odpadów.

Całkowita wartość projektu: 668 923,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 406 960,00 zł

odbiór PSZOK zdjęcie 1 odbiór PSZOK zdjęcie 1
odbiór PSZOK zdjęcie 1 odbiór PSZOK zdjęcie 1

W dniu 05 czerwca 2019 r dokonano końcowego odbioru robót w budynku PSZOK znajdującego się przy ul Zacisznej 17 w Jastrzębiu wykonanych przez Firmę Budowlano - Usługową „WIATROBUD II” Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c. z Radomia.
W ramach projektu pt: ”Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.2 Gospodarka odpadami zostało wykonane m.in. zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek „ PSZOK” z zapleczem socjalno - biurowym w którego skład wchodziła modernizacja, montaż i instalacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej instalacji, oświetlenie, ogrodzenie, wykonano powierzchnie utwardzone, zamontowano wagę samochodową z fundamentami. W ramach projektu wyposażono również pomieszczenie biurowe PSZOK. Dla celów edukacyjnych na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną.

Budowa i eksploatacja PSZOK w gminie Jastrząb zmierza do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami mieszkańców gminy. Inwestycja jest zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych poprzez segregację odpadów.

 


Loga Samorząd Województwa Mazowieckiego - Mazowsze Serce PolskiBoisko do piłki siatkowej

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu ,,Modernizacja Boiska do Piłki Plażowej Siatkowej Wraz z Zapleczem Sanitarno-Szatniowym. Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

Dofinansowanie w wysokości 150 000 zł
Wkład własny 50 000 zł
Całkowity koszt projektu wynosi 200 000 zł

Projekt dotyczy: zakup i montaż trybun przy boisku do piłki siatkowej plażowej oraz modernizacji niezagospodarowanego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla sportowców oraz wszystkich zainteresowanych i chcących korzystać z boiska.

boisko plażowe zdjęcie 1 boisko plażowe zdjęcie 2 boisko plażowe zdjęcie 3

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 173 656,80 zł
Wkład własny 43 414,20 zł
Całkowity koszt projektu wynosi 217 071,00 zł

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 1 Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 2

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 3


Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu ,,Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017”

Dotacja wynosi: 544 409,78 zł,
Koszt własny: 544 409,79 zł
Koszt całkowity: 1 088 819,57 zł

Projekt dotyczy: Stworzenia zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży tj. budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. W efekcie stworzone zostaną lepsze warunki podczas zajęć wychowania fizycznego oraz do spędzania wolnego czasu.

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 1 Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 2

Loga Fundusze Europejskie pProgram Regionalny - Mazowsze Serce Polski -Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna”.

Dofinansowanie 79.99% w wysokości 162 000,54 zł.
Wkład własny 84 756,41 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 246 756,95 zł.

Projekt dotyczy:  modernizacji budynku istniejącego m.in.: ocieplenie budynku, wymiany pieca grzewczego,  prac wykończeniowych, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 	 	  Gmina Jastrząb realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminie Jastrząb”   Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizacje oraz redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb.    Dofinansowanie projektu z UE: 162 000,54 PLN

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 1

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 2

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 1

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 2

 


Odnawialne Źródła Energii

Dofinansowanie 80% w wysokości 6 914 621,56 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 8 727 023,58 zł.

dekoracja Projekty - trójkąty

Gmina Jastrząb w partnerstwie z Gminą Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”

Celem projektu jest: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy, pomp ciepła w budynkach na obszarze gmin Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko i Powiatu Szydłowieckiego.

Dofinansowanie projektu z UE:  6 914 621,56 zł

Loga Europejski Fundusz Program Regionalny - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
www.mapadotacji.gov.pl


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 192 796,60 zł.

Wkład własny 48 199,15 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 240 995,75 zł.

Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 1 Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 2

Loga Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska - Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 na opracowanie  Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2023” 

Dofinansowanie wynosi 35 100,00 zł,

Wkład własny 3 900,00 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 39 000,00 zł,

Program ten zostanie opracowany przez Grupę BST z Katowic przy współpracy eksperta ds. rewitalizacji dr Grzegorza Gawrona z Uniwersytetu Śląskiego. Program Rewitalizacji dla Gminy Jastrząb jest niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne do projektów rewitalizacyjnych
i inwestycyjnych.

REWITALIZACJA

 


Logo programu MALUCHGmina Jastrząb otrzymała dotację na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb” z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” (moduł 1).

Dotacja wynosi 80% tj.  478 265,00 zł,

Wkład własny 91 837,00 zł,

Całkowity koszt projektu 570 102,00 zł,

Projekt dotyczy: Przygotowania terenu pod budowę, rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku w tym prace wykończeniowe, zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sal.

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 1

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb - zdjęcie 2

 


Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb na lata 2015-2020. 

Dofinansowanie 75% w formie dotacji, w wysokości  6.918,75 zł,

Wkład własny – 2 306,25 zł.

Całkowity koszt dokumentu wyniósł 9 225,00 zł.

Dokument został opracowany przez firmę Anluk Consulting z Warszawy, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy oraz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest niezbędna w celu ubiegania się o fundusze unijne projektów inwestycyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększyło możliwości Gminy Jastrząb podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE w latach 2014 -2020 r. na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej, oświatowej, drogowej, termomodernizacyjne, budowy ścieżek rowerowych itp. Opracowanie i wdrożenie Planu przyczyniło się do osiągnięcia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku z działaniami zmniejszającymi emisję gazów cieplarnianych. Ponadto opracowanie Planu pozwoliło na poprawę jakości powietrza i podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2015 - 2020

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.918,75zł
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021