przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Rolnictwo / Gospodarka

Gospodarka

Gmina Jastrząb jest gminą wiejską. Produkcja rolna realizowana jest jedynie w gospodarstwach indywidualnych o małej powierzchni. Gospodarka skupia się także wokół eksploatacji złóż piaskowca jurajskiego. Przedsiębiorcy zajmują się wydobyciem oraz obróbką surowca. Rozwój przemysłu na omawianym terenie związany jest z dużymi złożami piaskowców szydłowieckich w miejscowości Śmiłów oraz złoża piasków i pospółek występujących w okolicy miejscowości Gąsawy Rządowe. Ponadto, na terenie Gminy Jastrząb występują obszary rozpoznania geologicznego złóż: piasku i żwiru czwartorzędowego surowców węglanowych i ilastych, rud żelaza oraz torfu. W związku z powyższym działają kopalnie piachu.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej jest zarejestrowanych 241 firm, stan na 13.11.2015 r. Przedsiębiorcy to głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Najwięcej firm funkcjonuje w sektorze usług i budownictwa. Najwięksi przedsiębiorcy na terenie Gminy Jastrząb to: Zakłady stolarskie Ireneusz Wiatrak, Sabo PHU. Piekarnia Sadza B., Autodrom Jastrząb ponadto:

 • PPHU KONREM Witold Figarski Jastrząb, Produkcja Konstrukcji Metalowych .
 • PPHU „WAMET” sp. z o.o. – Wabik Krzysztof, Zakład Produkcyjny Elementów Metalowych.
 • ZPHU „DANA” – Danuta Banaczek, Zakład Kamieniarski , Wydobycie Piaskowca.
 • Zakład Handlowo – Usługowy „MOST” – Agnieszka Tomczyk – Hajduk, Narzędzia do Obróbki Drewna.
 • PPHU „TRANS – PORTLAND” – Figarska Magdalena, Kopalnia Piasku, Producent Bloczków.
 • PPHU „PEKOL” sp.z o.o. Kopalnia Piaskowca, Zakład Kamieniarski.
 • Firma Kamieniarska „Kamieniarz” Śmiłów, Tadeusz Modliński, Zakład Kamieniarski.
 • Zakład Kamieniarski Śmiłów Józef Bączek  Kopalnie Piaskowca.
 • P.P.U.H. Michał Wasik - Gąsawy Rządowe Kopalnia Piasku.
 • ,,DANOR" s.c. D. Jasiński, N. Jasiński - Gąsawy Rządowe Kopalnia Piasku.
 • "ARTBUD" J.A Nogaj - Gąsawy Rządowe Kopalnia Piasku.
 • ,,KAMIENIARKA" R. Jelonek - Gąsawy Rządowe  Wydobycie Piasku.
 • A-Z INWEST Sp. Z.O.O. - Gąsawy Plebańskie Kopalnia Piasku.
 • JADAR Sp.z.o.o – Jastrząb Kopalnia Piasku.
 • "KWARCYT" M. Stawecki – Jastrząb Kopalnia Piasku.
 • "KRISTONE" K. Pietras – Śmiłów Kopalnia Piaskowca, Zakład Kamieniarski.
 • "KAMPOL" R.Sujecki – Śmiłów Kopalnia Piaskowca, Zakład Kamieniarski.
 • P.P.H.U. "Trans - Żwir" H. Jasińska - Gąsawy Rządowe Kopalnia Piasku.
 • "PIAST" Sp. z.o.o. – Śmiłów Kopalnia Piasku.
 • "PAWRO" P. Rokosz - Wola Lipieniecka Mała Kopalnia Piasku.
 • "GRES" Misztal, Parszewski - Gąsawy Rządowe Kopalnia Piasku.
 • PWOK "PIASKOWCE" Sp. z.o.o.- Śmiłów Kopalnia Piasku, Zakład Kamieniarski.
 • "AKKA" A. Kowalska – Śmiłów Zakład Kamieniarski.
 • "Skałka" A. Guźlińska – Śmiłów Zakład Kamieniarski.
 • "MELWOD II" H. Mosiołek - Gąsawy Plebańskie Kopalnia Piasku.
 • TARTAK PRZECIERANIE DREWNA- J. Minda  Produkcja Wyrobów Tartacznych.
 • TARTAK Bińkowski, Mateusz Binkowski
 • ECO-MAX  C. Janczyk Lipienice Górne Produkcja wyrobów Formowanych na zimno    ,metalowych elementów stolarki budowlanej.
 • PPHU „AGR-BUD” W. Korba  Gąsawy Plebańskie Produkcja Wyrobów Betonowych, Budowlanych, Massy Budowlanej.
 • PPHU „CZAR” W. Czarnota Gąsawy Rządowe Niwy  Produkcja Wyrobów Stolarskich i Ciesielskich dla Budownictwa.
 • USŁUGI I PRZERÓB DREWNA M. Parszewska Gąsawy Rządowe Niwy  produkcja wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich.
 • DOMOROL 2 M.Dąbrowski i M.Kowalski, Zakład produkcji materiałów betonowych

 

Rolnictwo

Zmiany jakie zaszły w polskiej gospodarce po 1990 roku sprawiły, że wieś i rolnictwo znalazły się w gorszej sytuacji niż miasta  i pozarolnicze działy gospodarki. Właściciele gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej stanęli wobec nieznanych im do tej pory trudności. Przyszło im zmagać się z niepewnością cen, spadkiem popytu na żywność, rosnącymi wymaganiami odnośnie jakości produkowanych płodów rolnych, rosnącymi cenami środków produkcji, jak również koniecznością poszukiwania rynku zbytu na własną rękę. Wzrost opłacalności rolnictwa w gminie Jastrząb jest ograniczony przez kilka czynników, wśród których wyróżnić można:  jakość gleb, warunki klimatyczne, niekorzystną strukturę obszarową oraz niewyspecjalizowaną produkcję gospodarstw rolnych. Mimo pozyskiwanych dotacji Unijnych, środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi indywidualnych gospodarstw rolnych nadal widoczne jest niewystarczające zaplecze techniczne. Konieczna jest poprawa stanu sanitarnego gospodarstw oraz doposażenie w nowoczesne  maszyny i urządzenia rolnicze. Inną zidentyfikowaną barierą opóźniającą i utrudniającą rozwój rolnictwa jest postępująca dekapitalizacja sprzętu technicznego, jak również obiektów gospodarskich.

Na terenie Gminy Jastrząb dominują gleby  klas bonitacyjnych ( IV, V, VI kl.). Produkcja rolna prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Według ostatniego Spisu Rolnego 2010 r. powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Jastrząb wynosi 2425,67 ha, liczba gospodarstw ogółem wynosi 560 w tym 485 gospodarstw prowadzi działalność rolniczą. Pod pojęciem gospodarstwo rolne rozumie się wg metodologii w badaniach GUS grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Obecnie charakterystyczną cechą gospodarstw jest nadal spore rozdrobnienie.

W przedziale od 1 do 15 ha znajduje się 432 gospodarstwa. Tylko 17 gospodarstw na terenie gminy posiada 15 ha ziemi i więcej.  

Strukturę użytkowania gruntów przez gospodarstwa rolne na terenie Gminy Jastrząb przedstawia poniższe uszczegółowienie, źródło GUS

Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Jastrząb

Wyszczególnienie

Liczba gospodarstw rolnych ogółem

Powierzchnia
[ha]

Liczba gospodarstw indywidualnych

Powierzchnia
[ha]

grunty ogółem

560

2425,67

559

2295,67

użytki rolne ogółem

560

2044,90

559

1936,00

użytki rolne w dobrej kulturze

462

1776,81

461

1668,41

pod zasiewami

399

1255,16

398

1147,96

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi

65

121,92

65

121,92

uprawy trwałe

61

19,72

61

19,72

sady ogółem

61

19,72

61

19,72

ogrody przydomowe

67

13,26

67

13,26

łąki trwałe

286

338,46

285

337,26

pastwiska trwałe

38

28,29

38

28,29

pozostałe użytki rolne

169

268,09

168

267,59

lasy i grunty leśne

201

192,91

200

172,91

pozostałe grunty

468

187,86

467

186,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie  GUS

Produkcją rolną zajmuje się wg danych Powszechnego Spisu Rolnego 399 gospodarstw, łączna powierzchnia zasiewów 1255,16 ha. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej w Gminie Jastrząb jest uprawa zbóż oraz ziemniaków. W strukturze zasiewów największy udział miała uprawa zboża, którą zajmowało się razem 343 gospodarstwa na łącznej powierzchni 981,10 ha. Ziemniaki uprawiało 178 gospodarstw na łącznej powierzchni 87,49 ha.

Wykaz upraw na terenie Gminy Jastrząb

Wyszczególnienie

Liczba gospodarstw rolnych

Powierzchnia zasiewów [ha]

Ogółem

399

1255,16

Zboża razem

343

981,10

Zboża podstawowe
z mieszankami zbożowymi

343

979,56

Ziemniaki

178

87,49

Uprawy przemysłowe

0

0,00

Buraki cukrowe

0

0,00

Rzepak i rzepik razem

0

0,00

Warzywa gruntowe

0

0,00

* wg danych Urzędu Gminy w Jastrzębiu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba gospodarstw rolnych ogółem utrzymujących zwierzęta gospodarskie wg stanu na rok 2010 wynosiła 285, pogłowie zwierząt w sztukach dużych kształtowało się na poziomie 765 szt. W strukturze gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, największy odsetek stanowią gospodarstwa utrzymujące drób ogółem. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób) było utrzymywane w gospodarstwach rolnych.

Większość gospodarstw rolnych nastawiona jest na niskotowarową, wszechstronną oraz niewyspecjalizowaną produkcję, podczas gdy rynek oczekuje na duże partie jednorodnych płodów rolnych, spełniających wysokie wymagania jakościowe. Producenci rolni przegrywają walkę konkurencyjną na rynku, ponieważ nie są w stanie skutecznie konkurować z dobrze prosperującymi, wyspecjalizowanymi gospodarstwami.

Na obszarach wiejskich oprócz rozwoju rolnictwa niezwykle ważny jest również rozwój pozarolniczej działalności, czyli dywersyfikacja działalności rolniczej. Istotne jest wspieranie powstawania nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych pośrednio powiązanych z rolnictwem bądź jego otoczeniem.

Niestety w ostatnim czasie na terenie gminy obserwuje się stałą tendencję likwidacji gospodarstw rolnych i podziału gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkalnego.

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021